Родителско настоятелство

„Сдружение Настоятетелство за подпомагане развитието на ДГ № 85“ /СНПР към ДГ № 85/. Сдружението е юридическо лице с нестопанска цел. Регистрирано е  през 2002 г. с адрес на управление  София , ул. „Дамян Груев № 44. Орган на управление: Управителен съвет. Председател на Мила Емилова Вълчанова – Иванова и зам. председател Полина Изекилова Илиева – Христова.  СНПР е с предмет на дейност: набиране на финансови други средства от дарения с цел материално подпомагане развитието на ДГ № 85 „Родина“.

Съгласно чл. 306, ал.4 от ЗПУО, настоятелствата са юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност и организират дейността си при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и в съответствие с разпоредбите на този закон, на устава или на учредителния си акт