Указания на Главния здравен инспектор за посещение на децата в ДГ

Указания за посещение в детската градина!

Уважаеми родители,
Във връзка с указание на Министерство на здравеопазването, ви уведомяваме, че родителите които имат новозаписани деца, постъпващи за първи път в детска градина, ще представят всички документи, съгласно Наредба №3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини и Наредба 26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях:

 • Оригинал на здравно-профилактична карта на детето, попълнена от
  личния лекар на детето и отбелязани всички имунизации за възрастта;
 • Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни
       бактерии и чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди
       постъпване на детето в детското заведение;
 • Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди
       постъпване на детето в детското заведение;
 • За децата от яслена група – изследване с отрицателна реакция по
       Васерман за единия от родителите, извършено в 6-месечен срок преди
       постъпване на детето в яслата.

  Забележка: Деца, които са посещавали детска ясла, представят само здравния картон от яслата или друго детско заведение и медицинските изследвания в зависимост от периода на отсъствие:

  •    при отсъствали повече от два месеца – еднократен отрицателен резултат
       за чревни паразити;

  •    при отсъствие повече от 30 дни се представя еднократен отрицателен
       резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, но само ако
       детето е боледувало по епидемични показатели.

  Вместо медицинска бележка за контакт родителят може писмено да декларира обстоятелството, че не му е известно детето да е било в контакт със заразно болни и няма признаци на заразно заболяване през последните 14 дни. Бланката за попълване (с примерен образец), ще може да получите от медицинската сестра, учителите по групи .